Master Class – Specjalizacje w Arma 3

Celem Szkolenia Master Class jest zapoznanie graczy z działaniem i obsługą poszczególnych narzędzi i technik charakterystycznych dla danej specjalizacji oraz wykształcenie grupy specjalistów regularnie grających na danych pozycjach i posiadających całą potrzebną wiedzę z danej specjalizacji.Master Class jest to specjalizacja żołnierza w danej dziedzinie. Specjalizacja taka ma dwa poziomy: podstawowy, czyli ogólne zapoznanie się z tematem, oraz zaawansowany, czyli osiągnięcie dużego doświadczenia w danym zakresie. Każdy z rangą co najmniej Szeregowego może wziąć udział w szkoleniu Master Classes. Pozwoli mu to lepiej zrozumieć jak funkcjonuje na polu walki osoba pełniąca daną rolę, a w konsekwencji brać udział w rozgrywkach jako żołnierz pełniący daną funkcję. Szkoleniami zajmują się specjaliści w danej dziedzinie, czyli osoby, które osiągnęły zaawansowany stopień w danym MC. Każdy może wybrać maksymalnie 1 dziedzinę, w której może ubiegać się o specjalizację (złotą baretkę). Aby ją zdobyć należy zdobyć wystarczającą ilość zasług w danym MC pełniąc daną funkcję na rozgrywkach. Szczegółowe wymagania opisane są w odpowiednim dla danego MC dziale na forum.

I. Szkolenia:

Dla funkcjonowania szkolenia danej specjalizacji wymagane są następujące elementy:

 • Ukończony poradnik MC danej specjalizacji (w cześć teoretycznej i technicznej*)
 • Rozpisany plan treningu MC
 • Rozpisane wymagania z zakresu wiedzy i umiejętności danej MC
 • Zatwierdzenie poradnika i instruktora przez Sztabowców

* Rozumiane jako opis mechaniki i obsługi narzędzi potrzebnych do pełnienia danej roli w grze

II. Baretki:

 • Osoby z Srebrną baretką MC, są to osoby przeszkolone nie będące specjalistami ale mogące aspirować do tego statusu.
 • Specjalista jest to osoba ze złotą baretką MC posiadająca pełną i kompletną wiedzę w zakresie pełnionej specjalności.

III. Zasady przyznawania baretek:

 • Srebrna baretka

  • Srebrna baretka jest świadectwem uczestnictwa w szkoleniu master class
  • Jedynym wymogiem otrzymania srebrnej baretki jest obecność na szkoleniu
  • Brak wymogów wobec utrzymania srebrnej baretki
 • Złota baretka

  • Złota baretka jest świadectwem specjalizowania się gracza w danej roli specjalistycznej
  • Nadanie złotej baretki MC jest równoznaczne z poręczeniem przez instruktora za zdolność danej osoby do pełnienia konkretnej roli specjalistycznej.
  • Instruktor MC automatycznie posiada złotą baretkę w specjalizacji dla której prowadzi szkolenia.
   W przypadku rezygnacji ze stanowiska podlega on zasadom ustalonym przez kolejnego instruktora.
  • Jeden gracz może posiadać tylko jedną złotą baretkę, a więc tylko jedną specjalizację.
   Wyjątkiem są instruktorzy prowadzący kilka szkoleń MC – posiadają oni złotą baretkę każdego szkolenia, które prowadzą.
  • Złote baretki przyznawane są osobom zainteresowanym przez instruktora szkolenia.
  • Tylko osoba posiadająca srebrną baretkę może aspirować do otrzymania złotej baretki.
  • Instruktor określa zasady przyznawania i utrzymania złotych baretek i udostępnia je w temacie w odpowiednim forum Szkolenia / Master Classes.
   Zasady te muszą być identyczne wobec wszystkich szkolonych.
  • Sztab posiada prawo dożywotniego nadania złotej baretki poza szkoleniami i zasadami ustalanymi przez instruktorów.
Medyk
Medyk – specjalista
RTO
RTO – specjalista
Inżynier
Inżynier – specjalista
Snajper
Snajper – specjalista
Artylerzysta
Artylerzysta – specjalista
AT/AA
AT/AA – specjalista
Grenadier
Grenadier – specjalista
Lider
Lider – Specjalista
Operator UAV
Operator UAV – Specjalista
JTAC
JTAC – Specjalista
Strzelec
Strzelec – Specjalista